Pravidlá

Vydavateľstvo ORBIS IN a časopis Mama a ja vyhlasuje 4. ročník súťaže MAMA ROKA, aby sme ženám, ktoré vychovávajú deti, prejavili úctu. Chceme ich podporiť, inšpirovať a povzbudiť. Vyzdvihnúť tie, ktoré majú za sebou výnimočný príbeh, prekonali samy seba, zachránili rodinu, alebo sú vzorom pre svoje okolie. Ale aj tie, ktoré svojím nasadením, prácou a osobnosťou ovplyvňujú dianie v spoločnosti. Zvládajú zložité úlohy spojené s rodinou, nachádzajú riešenia v krízových situáciách a popri tom všetkom sú schopné riadiť kolektív, pracovať na významných projektoch a v dostatočnej miere sa zaujímať aj o verejný život. Možno nezmeníme postavenie ženy - matky v spoločnosti, ale určite vyzdvihneme jej silu, obetavosť a lásku, ktoré budú ústrednou témou ich príbehov. Projektom chceme poukázať aj na výnimočných ockov a ich úlohu v rodine a pri výchove detí. 

Pravidlá súťaže Mama roka 2023

Súťaž Mama roka 2023, ďalej len „súťaž“, prebieha v období od 1. 4. 2023 do 30. 10. 2023 na webovej stránke www.mamaroka.sk. Podmienkou prihlásenia sa do súťaže je inšpiratívny príbeh v rozsahu 1800 znakov (vrátane medzier) a aktuálna fotografia.

Tri kategórie sú určené ženám starším ako 18 rokov s trvalým bydliskom na území SR.

Popis životnej situácie/príbehu, cesty k podnikateľskej činnosti/úspechu, cesty k zaujímavému osloveniu mamičiek cez sociálne siete.

Štvrtá kategória je určená pre výnimočných otcov – mužov starších ako 18 rokov. Prevzatie a plnenie roly rodiča za pozoruhodných okolností.

Súťažiaci musia mať trvalé bydlisko na území SR.

Nominovať mamu/otca môžu fyzické osoby s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, staršie ako 18 rokov.

Organizátorom, prevádzkovateľom súťaže a technickým prevádzkovateľom hlasovania je vydavateľstvo ORBIS IN s.r.o., Ondavská 4, 82108 Bratislava. (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Mamičky/oteckovia sa môžu so svojím príbehom prihlásiť na webovej stránke www.mamaroka.sk buď samy, alebo môžu byť nominované/ní blízkou osobou, ktorá prihlási príbeh s ich vedomím.

Každá mama/otec sa stáva účastníkom súťaže po vyplnení prihlášky, kde uvedie meno, priezvisko, rok narodenia, rok narodenia najmladšieho dieťaťa, e-mail a telefónne číslo. Po pripojení príbehu a profilovej fotografie je dôležité určenie kategórie, do ktorej sa príbeh prihlasuje. V prípade, že je mama/otec nominovaná/ný blízkou osobou - táto osoba sa stáva účastníkom súťaže po vyplnení svojich údajov a má možnosť získať jednu z výhier. Musí však uviesť aj telefónne číslo a mail súťažiacej/nominovanej, aby bolo možné overiť, či sa chce nimi nominovaná osoba súťaže zúčastniť. Prevádzkovateľ alebo redakcia MAMA a ja kontaktuje prostredníctvom uvedeného e-mailu nominovanú osobu a informuje ju, kým bola nominovaná a s akým príbehom. Keď bude mať nominovaná osoba záujem o účasť v súťaži, musí potvrdiť svoje údaje a príbeh zaslaný v uvedenom e-maili. Spojiť sa s ňou/s ním môže aj iný zástupca vydavateľstva.

Súťažiaca/ci môže prihlásiť samu seba do súťaže iba raz a s jedným príbehom. Súťažiaci, ktorí sa dostanú do semifinále budú mať vlastný profil na podstránke  www.mamaroka.sk . Pre každú mamu/otca môže byť vytvorený iba jeden profil, kde môže byť vložený iba 1 príbeh a 1 súťažná profilová fotografia. Súťažiaci nemôžu byť prihlásení vo viacerých kategóriách.

Odoslaním zaujímavého príbehu potvrdzuje účastník súťaže súhlas s týmito pravidlami. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Prevádzkovateľa a ich rodinní príslušníci.

Príbeh môžete prihlasovať do 4 kategórií:

 • MAMA bojovníčka – silná a odhodlaná mama, ktorá zabojovala so svojím osudom a našla riešenie v ťažkej životnej situácii. Mama, ktorá je inšpiráciou vďaka svojej snahe zlepšiť život sebe a svojej rodine.
 • MAMA podnikateľka – šikovná mama, ktorej príbeh je spojený s úspechom v profesii. Potrebujeme vzory a potrebujeme ženy, ktoré budú pre nás všetky veľkou motiváciou.
 • MAMA influencerka – mama, ktorá svojím originálnym obsahom a osobným príkladom ovplyvňuje iné ženy cez sociálne siete.
 • Ocko roka – v špeciálnej kategórii dávame priestor aj mužom, pretože si to zaslúžia. Mnohí ostali s deťmi sami, alebo ich zaskočili nečakané okolnosti, s ktorými si však dokázali poradiť.

Príbeh by mal mať ideálne 1800 znakov (vrátane medzier)  a profilová fotografia musí byť vo formáte jpg a v min. rozlíšení 300 dpi.

Účastník súťaže zaslaním príbehu do súťaže potvrdzuje, že:

 • je autorom prihlásených príbehov alebo príbehu vytvoreného nominujúcou osobou. Príbeh musí byť pravdivý.
 • je autorom fotografie, príp. má s autorom vysporiadané autorské práva a je oprávnený poskytnúť ich do súťaže a zverejniť ich v súlade s pravidlami.
 • disponuje právami k týmto príbehom a fotografiám.
 • má vysporiadané všetky práva s osobami, ktoré sú v príbehu spomenuté.
 • použitím príbehov alebo fotografie sa Prevádzkovateľ podľa týchto pravidiel zaväzuje, že nebudú porušené ani ohrozené práva tretích osôb.
 • účastník súťaže potvrdzuje, že všetky takto poskytnuté údaje do súťaže sú pravdivé. Zaslaním príbehu do súťaže, rovnako tak účasti v internetovom hlasovaní – tzn. odoslaním hlasu pre súťažiaceho – akceptuje súťažiaci/hlasujúci tieto pravidlá súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Účastník súťaže berie na vedomie, že spoločnosť ORBIS IN s.r.o. bude spracovávať ako správca osobné údaje účastníka súťaže v rozsahu a za podmienok uvedených v informácii o spracovaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ má časovo neobmedzenú licenciu na použitie zaslaných príbehov a fotografií bez územného obmedzenia, a to najmä (nie však výhradne) formou uverejnenia v tlačených a internetových médiách Prevádzkovateľa, na ich profiloch na sociálnych sieťach či v mobilných službách a multimédiách produkovaných Prevádzkovateľom, a to v súvislosti s informovaním o súťaži.

Prevádzkovateľ je oprávnený zo súťaže vyradiť účastníka súťaže, resp. jeho príbeh, ktorý:

 • nezodpovedá zadanej téme súťaže, nie je pravdivý
 • je v rozpore s dobrými mravmi
 • by mohol poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo dobré meno tlačených a internetových médií vydávaných prevádzkovateľom
 • nebol zaslaný do súťaže na to oprávnenou osobou
 • u ktorého bol zistený podvod pri hlasovaní či nedodržaní iných podmienok súťaže
 • uzná za nevhodný bez uvedenia dôvodu

O tom, či prihlásený príbeh vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje Prevádzkovateľ.

Harmonogram súťaže

1.4. – 31. 5. 2023 spustenie možnosti prihlasovania príbehov cez prihlasovací formulár na stránke www.mamaroka.sk

31.5.2023 ukončenie prihlasovania príbehov

1.6. – 30. 6. 2023 spracovanie a vyhodnocovanie príbehov - vydavateľstvo ORBIS IN, s.r.o. vyberie 12 najzaujímavejších príbehov do semifinále v každej kategórii a uverejní ich na stránke www.mamaroka.sk

3.7. – 31. 08. 2023 online hlasovanie pre verejnosť o 3 NAJ príbehy v každej kategórii

1.9. – 15.9. 2023 spracovanie výsledkov

16.9. - 30.9.2023 hlasovanie poroty zloženej z ambasádorov, známych osobností, zástupcov partnerov - výber víťazov každej kategórie z 3 NAJ príbehov z hlasovania verejnosti, výber ABSOLÚTNEJ VÍŤAZKY MAMA ROKA zo všetkých semifinalistov.

GALAVEČER – slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže a odovzdanie cien – koncom októbra 2023, termín bude upresnený.

Z prihlásených súťažiacich mamičiek/oteckov (ďalej len ako „súťažiaci“) spĺňajúcich podmienky súťaže, vyberie prevádzkovateľ/vydavateľstvo na základe kritéria pútavosti súťažného príbehu 12 semifinalistiek v každej kategórii a uverejní ich na stránke www.mamaroka.sk. O poradí jednotlivých súťažiacich v semifinále rozhodnú hlasovaním užívatelia webovej stránky www.mamaroka.sk podľa svojich osobných preferencií na tejto stránke, a to v období určenom pre semifinálové hlasovanie. Z každej kategórie postúpia do finále súťaže 3 súťažiaci s najväčším počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje o postupujúcom skorší dátum vloženia príbehu do súťaže.

Odborná porota zložená z redakcie časopisu MAMA a ja, partnerov a ambasádorov súťaže vyberie po online hlasovaní 1 víťazku z každej kategórie ako aj Absolútnu MAMU ROKA 2023. Tieto budú vo finále aj slávnostne vyhlásené a odmenené. Okrem hlasov zohrá úlohu aj sila a výnimočnosť príbehu a osobnosti ako takej.

Ceny budú výherkyniam odovzdané po vyhlásení výsledkov a to na Galavečeri.

Finále/Galavečer sa uskutoční v októbri 2023, pričom presný termín a o jeho detailoch bude Prevádzkovateľ finalistov informovať včas.

Súťažiaci postupujúci do semifinále a finále súťaže budú o postupe informovaní e-mailom a telefonicky redakciou časopisu Mama a ja. Mená výhercov budú uverejnené na stránke mamaroka.sk aj v časopise Mama a ja.

Hlasovanie je obmedzené na 1 hlas na jednu IP adresu pre každú súťažiacu za 24 hodín.  Akékoľvek hlasovanie pomocou automatických systémov, tzv. robotov, je zakázané a môže mať za následok vyradenie súťažiaceho zo súťaže. Rovnako tak použitie iných spôsobov umožňujúcich opakované hlasovanie bude kvalifikované ako podvod a súťažiaca bude zo súťaže vylúčená! K vylúčeniu môže dôjsť aj pri odhalení viacnásobnej registrácie. Pre získanie väčšieho počtu hlasov môžu súťažiaci zverejňovať odkazy na súťažnú fotografiu v diskusných fórach, prostredníctvom sociálnych sietí, aj na svojich osobných stránkach.

Podmienkou k postupu do finále súťaže je uzatvorenie písomnej dohody o účasti na finále medzi súťažiacim postupujúcim do finále a Prevádzkovateľom (účasť na finále je nevyhnutnou podmienkou pre ďalšiu účasť v súťaži). Účelom tejto dohody je zabezpečenie osobnej prítomnosti súťažiacich. V prípade, že súťažiaci odmietne túto dohodu alebo neposkytne súčinnosť pri zverejnení príbehu a fotografovaní, je Prevádzkovateľ oprávnený ju/ho z ďalšej účasti v súťaži vylúčiť a na jej/jeho miesto nastúpi súťažiaca/i, ktorá sa umiestnil/a na nasledujúcom poradí za vylúčenými súťažiacimi.

Vyššie uvedené foto bude uverejnené vo finále súťaže v tlačenej verzii časopisu MAMA a ja a na webových stránkach súťaže www.mamaroka.sk, príp. na ďalších webových stránkach či tituloch Prevádzkovateľa.

Všetci účastníci súťaže súhlasia s pravidlami a s GDPR .

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť pravidlá a podmienky súťaže, dobu jeho trvania, termín uskutočnenia jednotlivých častí súťaže, výhru kedykoľvek v priebehu súťaže a je oprávnený kedykoľvek súťaž počas jej priebehu ukončiť.

Výhra ani účasť v súťaži nie sú súdne vymáhateľné. Na výhru nevzniká účasťou v súťaži právny nárok a výhra nemôže byť vymenená za hotovosť.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže účastníkov, ktorí porušia tieto pravidlá a posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá sútaže bez udania dôvodu.