O súťaži

Vydavateľstvo ORBIS IN a časopis Mama a ja vyhlasuje 5. ročník súťaže MAMA ROKA, aby sme ženám, ktoré vychovávajú deti, prejavili úctu. Chceme ich podporiť, inšpirovať a povzbudiť. Vyzdvihnúť tie, ktoré majú za sebou výnimočný príbeh, prekonali samy seba, zachránili rodinu, alebo sú vzorom pre svoje okolie. Ale aj tie, ktoré svojím nasadením, prácou a osobnosťou ovplyvňujú dianie v spoločnosti. Zvládajú zložité úlohy spojené s rodinou, nachádzajú riešenia v krízových situáciách a popri tom všetkom sú schopné riadiť kolektív, pracovať na významných projektoch a v dostatočnej miere sa zaujímať aj o verejný život. Možno nezmeníme postavenie ženy - matky v spoločnosti, ale určite vyzdvihneme jej silu, obetavosť a lásku, ktoré budú ústrednou témou ich príbehov. Projektom chceme poukázať aj na výnimočných ockov a ich úlohu v rodine a pri výchove detí. 

Pravidlá súťaže 5.ročníka MAMA ROKA 2024:

 • Súťaž MAMA ROKA 2024 prebieha v období od 01.05. 2024 do 30. 11. 2024 na webovej stránke mamaroka.sk.
 • Hlavným mediálnym partnerom Súťaže je titul vydavateľstva ORBIS IN, Vyhlasovateľa a Organizátora Súťaže, magazín MAMA a ja.
 • Žena - matka a/alebo muž - otec prihlásený do Súťaže (či už sám sebou alebo treťou osobou) sa za predpokladu, že spĺňa podmienky stanovené týmto Štatútom, stáva účastníčkou/účastníkom Súťaže. Podmienkou prihlásenia sa do Súťaže je inšpiratívny príbeh v rozsahu 1800 znakov (vrátane medzier), aktuálna fotografia a vyplnenie prihlášky (minimálne v rozsahu povinných údajov a dodržania v súlade s GDPR) v prípade, ak sa do Súťaže prihlásila/prihlásil sama/sám, alebo vyjadrením súhlasu s účasťou na Súťaži a s týmto Štatútom, ak túto osobu nominovala tretia osoba.
 • Podmienkou účasti v Súťaži je bezúhonnosť. Účastníci Súťaže nesmú byť členkami /členmi poroty Súťaže, nesmú byť partnerom, resp. sponzorom Súťaže, nesmú byť v akomkoľvek pracovnom pomere alebo v obdobnom právnom vzťahu s Vyhlasovateľom a nesmú byť vo vzťahu k členom poroty Súťaže blízkou osobou v zmysle ustanovení § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“). Všetky kategórie súťaže sú určené osobám starším ako 18 rokov s trvalým bydliskom na území SR. Nominovať mamu/otca môžu iba fyzické osoby s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, staršie ako 18 rokov. Podmienky uvedené v tomto bode Štatútu musia byť splnené počas celej doby trvania príslušného súťažného ročníka až do jeho ukončenia vrátane dňa, v ktorom boli vyhlásené výsledky Súťaže; v opačnom prípade je Vyhlasovateľ oprávnený účastníka zo Súťaže vylúčiť.
 • Popis životnej situácie/príbehu, cesty k podnikateľskej činnosti/úspechu, cesty k zaujímavému osloveniu mamičiek cez sociálne siete.
 • Štvrtá kategória je určená pre výnimočných otcov – mužov starších ako 18 rokov. Prevzatie a plnenie roly rodiča za pozoruhodných okolností.
 • Technickým prevádzkovateľom hlasovania je spoločnosť A-SMS., (ďalej len „Technický Prevádzkovateľ“).
 • Každá mama/otec sa stáva účastníkom 5.ročníka Súťaže po vyplnení prihlášky, kde uvedie meno, priezvisko, rok narodenia, rok narodenia najmladšieho dieťaťa, e-mail a telefónne číslo. Po pripojení príbehu a profilovej fotografie je dôležité určenie kategórie, do ktorej sa príbeh prihlasuje. V prípade, že je mama/otec nominovaná/ný blízkou osobou - táto osoba sa stáva účastníkom súťaže po vyplnení svojich údajov a má možnosť získať jednu z výhier. Musí však uviesť aj telefónne číslo a mail súťažiacej/nominovanej, aby bolo možné overiť, či sa chce nimi nominovaná osoba súťaže zúčastniť. Organizátor Súťaže alebo redakcia MAMA a ja kontaktuje prostredníctvom uvedeného e-mailu nominovanú osobu a informuje ju, kým bola nominovaná a s akým príbehom. Keď bude mať nominovaná osoba záujem o účasť v súťaži, musí potvrdiť svoje údaje a príbeh zaslaný v uvedenom e-maili. Spojiť sa s ňou/s ním môže aj iný zástupca Organizátora.
 • Súťažiaca/ci môže prihlásiť samu seba do súťaže iba raz a to iba s jedným príbehom. Súťažiaci, ktorí sa dostanú do finále budú mať vlastný profil na podstránke mamaroka.sk. Pre každú mamu/otca môže byť vytvorený iba jeden profil, kde môže byť vložený iba jeden príbeh a jedna súťažná profilová fotografia. Súťažiaci nemôžu byť prihlásení vo viacerých kategóriách.

 Príbeh je možné prihlasovať do 4 kategórií: 

 • MAMA bojovníčka – silná a odhodlaná mama, ktorá zabojovala so svojím osudom a našla riešenie v ťažkej životnej situácii. Mama, ktorá je inšpiráciou vďaka svojej snahe zlepšiť život sebe a svojej rodine.
 • MAMA podnikateľka – šikovná mama, ktorej príbeh je spojený s úspechom v profesii. Potrebujeme vzory a potrebujeme ženy, ktoré budú pre nás všetky veľkou motiváciou.
 • MAMA influencerka – mama, ktorá svojím originálnym obsahom a osobným príkladom ovplyvňuje iné ženy cez sociálne siete.
 • Ocko roka – v špeciálnej kategórii dávame priestor aj mužom, pretože si to zaslúžia. Mnohí ostali s deťmi sami, alebo ich zaskočili nečakané okolnosti, s ktorými si však dokázali poradiť.
 • Špecifikácia zasielaných podkladov súťažiacich: Príbeh by mal mať priblžne 1800 znakov (vrátane medzier) word document a profilová fotografia musí byť vo formáte jpg a v minimálnom rozlíšení 300 dpi.
 • Účastník súťaže zaslaním príbehu do súťaže potvrdzuje, že:
 • je autorom prihlásených príbehov alebo príbehu vytvoreného nominujúcou osobou. Príbeh musí byť pravdivý.
 • je autorom fotografie, príp. má s autorom vysporiadané autorské práva a je oprávnený poskytnúť ich do súťaže a zverejniť ich v súlade s pravidlami.
 • disponuje právami k týmto príbehom a fotografiám.
 • má vysporiadané všetky práva s osobami, ktoré sú v príbehu spomenuté.
 • použitím príbehov alebo fotografie sa Prevádzkovateľ podľa týchto pravidiel zaväzuje, že nebudú porušené ani ohrozené práva tretích osôb.
 • účastník súťaže potvrdzuje, že všetky takto poskytnuté údaje do súťaže sú pravdivé. Zaslaním príbehu do súťaže, rovnako tak účasti v sms hlasovaní – tzn. odoslaním hlasu pre súťažiaceho – akceptuje súťažiaci/hlasujúci tieto pravidlá súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Účastník Súťaže berie na vedomie, že spoločnosť ORBIS IN s.r.o., bude spracovávať ako Organizátor Súťaže a Správca osobné údaje účastníkov Súťaže v rozsahu a za podmienok uvedených v informácii o spracovaní osobných údajov a GDPR.
 • Prevádzkovateľ má časovo neobmedzenú licenciu na použitie zaslaných príbehov a fotografií bez územného obmedzenia, a to najmä (nie však výhradne) formou uverejnenia v tlačených a internetových médiách Prevádzkovateľa, na ich profiloch na sociálnych sieťach či v mobilných službách a multimédiách produkovaných Prevádzkovateľom, a to v súvislosti s informovaním o Súťaži.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený zo súťaže vyradiť účastníka súťaže, resp. jeho príbeh, ktorý:
 • nezodpovedá zadanej téme súťaže, nie je pravdivý
 • je v rozpore s dobrými mravmi
 • by mohol poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa alebo dobré meno tlačených a internetových médií vydávaných Vyhlasovateľom
 • nebol zaslaný do súťaže na to oprávnenou osobou
 • u ktorého bol zistený podvod pri hlasovaní či nedodržaní iných podmienok súťaže
 • uzná za nevhodný bez uvedenia dôvodu
 • o tom, či prihlásený príbeh vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje výhradne Vyhlasovateľ Súťaže.

Harmonogram súťaže:

 • 1.5. – 30. 6. 2024 spustenie možnosti prihlasovania príbehov cez prihlasovací formulár na stránke www.mamaroka.sk
 • 30.6.2024 ukončenie prihlasovania príbehov
 • 1.7. – 31. 7. 2024 spracovanie a vyhodnocovanie príbehov - vydavateľstvo ORBIS IN, s.r.o. vyberie 4 najzaujímavejšie príbehy do finále v každej kategórii a uverejní ich na stránke www.mamaroka.sk
 • 1.8. – 30. 09. 2024 sms hlasovanie pre verejnosť
 • 1.10 - 2.10.2024 vyhodnotenie sms hlasovania – cena verejnosti

Zároveň hlasovanie odbornej poroty zloženej z ambasádorov, zástupcov partnerov a zástupcov redakcie časopisu MAMA a ja - výber víťazov každej kategórie, výber ABSOLÚTNEJ VÍŤAZKY.

 • GALAVEČER – finále Súťaže. Slávnostné vyhlásenie víťazov Súťaže a odovzdanie cien – 3.10.2024
 • Z prihlásených súťažiacich mamičiek/oteckov (ďalej len ako „súťažiaci“) spĺňajúcich Podmienky Súťaže, vyberie Vyhlasovateľ na základe kritéria pútavosti súťažného príbehu 4 finalistov v každej kategórii a uverejní ich na stránke Vyhlasovateľa: mamaroka.sk.
 • CENA VEREJNOSTI bude oznámená prostredníctvom Technického Prevádzkovateľa spoločnosti A-SMS. Túto cenu získava súťažiaca/súťažiaci všetkých kategórií s najvyšším počtom zaslaných SMS počas trvania hlasovania. Finančný výnos z SMS hlasovania bude venovaný finalistovi kategórie Ocko roka 2023 a jeho rodine na rehabilitácie pre ich malého synčeka Paľka.

 Odborná porota zložená z redakcie časopisu MAMA a ja, partnerov  a ambasádorov súťaže vyberie 1 víťazku z každej kategórie ako aj Hlavnú víťazku: Absolútnu MAMU ROKA 2024. Tieto budú vo finále aj slávnostne vyhlásené a odmenené. Okrem hlasov zohrá úlohu aj sila a výnimočnosť príbehu a osobnosti ako takej.

Ceny budú výherkyniam/výhercom odovzdané po vyhlásení výsledkov a to na finálovom Galavečere.

Finálový Galavečer sa uskutoční 3.10.2024, o jeho detailoch bude Vyhlasovateľ finalistov informovať prostredníctvom e-mailu riadne a v predstihu.

Súťažiaci postupujúci do finále súťaže budú o postupe informovaní e-mailom a telefonicky redakciou časopisu Mama a ja.

Vyššie uvedené fotografie súťažiacich budú uverejnené vo finále Súťaže 5.ročníka MAMA ROKA 2024, v tlačenej verzii časopisu MAMA a ja a na webových stránkach Súťaže www.mamaroka.sk, prípadne aj na ďalších webových stránkach či v tituloch Vyhlasovateľa.

Podmienkou k postupu do finále súťaže je uzatvorenie písomnej Dohody o účasti na finále medzi súťažiacim postupujúcim do finále a Vyhlasovateľom (účasť na finále je nevyhnutnou podmienkou pre ďalšiu účasť v súťaži). Účelom tejto Dohody je zabezpečenie osobnej prítomnosti súťažiacich. V prípade, že súťažiaci odmietne túto dohodu alebo neposkytne súčinnosť pri zverejnení príbehu a fotografovaní, je Vyhlasovateľ oprávnený súťažiacu/súťažiaceho z ďalšej účasti v Súťaži vylúčiť a na jej/jeho miesto nastúpi súťažiaca/súťažiaci, ktorá/ktorý sa umiestnil/umiestnila na nasledujúcom poradí za vylúčenými súťažiacimi.

Mená výhercov jednotlivých kategórií budú zverejnené po ukončení Súťaže na stránke Vyhlasovateľa www.mamaroka.sk, ako aj v časopise Mama a ja.

Všetci účastníci prihlásení do Súťaže vyhlasujú, že súhlasia s plným rozsahom a znením „Pravidlami Súťaže“ a so spracovaním osobných údajov a GDPR.