Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE MAMA ROKA

Štatút súťaže MAMA ROKA (ďalej len „Pravidlá Súťaže“) je jediným záväzným dokumentom rámcovo upravujúcim Pravidlá Súťaže tak, aby boli zrozumiteľne určené podmienky Súťaže. Súčasťou Súťaže môžu byť sprievodné aktivity a/alebo podujatia podľa rozhodnutia Vyhlasovateľa a Organizátora Súťaže.

Vyhlasovateľom a Organizátorom Súťaže „MAMA ROKA“ je vydavateľstvo ORBIS IN so sídlom: Ondavská 4, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35842008, IČ DPH: 2020288215, zapísaná v ORSR Mestského súdu Bratislava III, odd.: sro, vložka č. 27173/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

Hlavnými cieľmi súťaže sú:

ocenenie materstva - aby sme ženám, ktoré vychovávajú deti, prejavili úctu. Chceme ich podporiť, inšpirovať a povzbudiť. Vyzdvihnúť tie, ktoré majú za sebou výnimočný príbeh, prekonali samy seba, zachránili rodinu, alebo sú vzorom pre svoje okolie. Ale aj tie, ktoré svojím nasadením, prácou a osobnosťou ovplyvňujú dianie v spoločnosti. Zvládajú zložité úlohy spojené s rodinou i kariérou. Nachádzajú riešenia v krízových situáciách a popri tom všetkom sú schopné riadiť kolektív, pracovať na významných projektoch a v dostatočnej miere sa zaujímať aj o verejný život.

posilnenie postavenia ženy - matky v spoločnosti. Publicitou ocenených matiek vyzdvihneme ich obetavosť, silu a lásku, ktoré sú ústrednou témou ich príbehov. Zároveň chceme motivovať ostatné ženy, aby sa v náročných životných situáciách spojených s materstvom - rodičovstvom nevzdávali.

týmto projektom chceme poukázať aj na dôležitosť samotnej rodiny a výnimočných oteckov, ich významnú úlohu v rodine a pri výchove detí. 

Súťaž sa koná každý kalendárny rok, pričom termín vyhlásenia daného súťažného ročníka a uzávierky prihlášok určuje Vyhlasovateľ každý rok samostatne, pokiaľ Vyhlasovateľ v závislosti od konkrétnych okolností neurčí inak.

Súťažný ročník sa začína samotným vyhlásením súťažného ročníka a ukončený je finálovým eventom. Spôsob a termín vyhlásenia daného súťažného ročníka ako i oznámenie o výsledkoch finálového eventu určí v každom jednotlivom prípade Vyhlasovateľ.

Osobitné Pravidlá Súťažného ročníka sú zverejnené v ŠTATÚTE SÚŤAŽE MAMA ROKA a na internetovej stránke Vyhlasovateľa: mamaroka.sk v sekcii „O súťaži“.

 Pravidlá súťaže 5.ročníka MAMA ROKA 2024:

Vydavateľstvo ORBIS IN (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje jubilejný 5.ročník súťaže MAMA ROKA (ďalej len „Súťaž“).

Súťaž MAMA ROKA 2024 prebieha v období od 01.05. 2024 do 30. 11. 2024 na webovej stránke mamaroka.sk.

 • Hlavným mediálnym partnerom Súťaže je titul vydavateľstva ORBIS IN, Vyhlasovateľa a Organizátora Súťaže, magazín MAMA a ja.
 • Žena - matka a/alebo muž - otec prihlásený do Súťaže (či už sám sebou alebo treťou osobou) sa za predpokladu, že spĺňa podmienky stanovené týmto Štatútom, stáva účastníčkou/účastníkom Súťaže. Podmienkou prihlásenia sa do Súťaže je inšpiratívny príbeh v rozsahu 1800 znakov (vrátane medzier), aktuálna fotografia a vyplnenie prihlášky (minimálne v rozsahu povinných údajov a dodržania v súlade s GDPR) v prípade, ak sa do Súťaže prihlásila/prihlásil sama/sám, alebo vyjadrením súhlasu s účasťou na Súťaži a s týmto Štatútom, ak túto osobu nominovala tretia osoba.
 • Podmienkou účasti v Súťaži je bezúhonnosť. Účastníci Súťaže nesmú byť členkami /členmi poroty Súťaže, nesmú byť partnerom, resp. sponzorom Súťaže, nesmú byť v akomkoľvek pracovnom pomere alebo v obdobnom právnom vzťahu s Vyhlasovateľom a nesmú byť vo vzťahu k členom poroty Súťaže blízkou osobou v zmysle ustanovení § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“). Všetky kategórie súťaže sú určené osobám starším ako 18 rokov s trvalým bydliskom na území SR. Nominovať mamu/otca môžu iba fyzické osoby s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, staršie ako 18 rokov. Podmienky uvedené v tomto bode Štatútu musia byť splnené počas celej doby trvania príslušného súťažného ročníka až do jeho ukončenia vrátane dňa, v ktorom boli vyhlásené výsledky Súťaže; v opačnom prípade je Vyhlasovateľ oprávnený účastníka zo Súťaže vylúčiť.
 • Popis životnej situácie/príbehu, cesty k podnikateľskej činnosti/úspechu, cesty k zaujímavému osloveniu mamičiek cez sociálne siete.
 • Štvrtá kategória je určená pre výnimočných otcov – mužov starších ako 18 rokov. Prevzatie a plnenie roly rodiča za pozoruhodných okolností.
 • Technickým prevádzkovateľom hlasovania je spoločnosť A-SMS., (ďalej len „Technický Prevádzkovateľ“).
 • Každá mama/otec sa stáva účastníkom 5.ročníka Súťaže po vyplnení prihlášky, kde uvedie meno, priezvisko, rok narodenia, rok narodenia najmladšieho dieťaťa, e-mail a telefónne číslo. Po pripojení príbehu a profilovej fotografie je dôležité určenie kategórie, do ktorej sa príbeh prihlasuje. V prípade, že je mama/otec nominovaná/ný blízkou osobou - táto osoba sa stáva účastníkom súťaže po vyplnení svojich údajov a má možnosť získať jednu z výhier. Musí však uviesť aj telefónne číslo a mail súťažiacej/nominovanej, aby bolo možné overiť, či sa chce nimi nominovaná osoba súťaže zúčastniť. Organizátor Súťaže alebo redakcia MAMA a ja kontaktuje prostredníctvom uvedeného e-mailu nominovanú osobu a informuje ju, kým bola nominovaná a s akým príbehom. Keď bude mať nominovaná osoba záujem o účasť v súťaži, musí potvrdiť svoje údaje a príbeh zaslaný v uvedenom e-maili. Spojiť sa s ňou/s ním môže aj iný zástupca Organizátora.
 • Súťažiaca/ci môže prihlásiť samu seba do súťaže iba raz a to iba s jedným príbehom. Súťažiaci, ktorí sa dostanú do finále budú mať vlastný profil na podstránke  mamaroka.sk. Pre každú mamu/otca môže byť vytvorený iba jeden profil, kde môže byť vložený iba jeden príbeh a jedna súťažná profilová fotografia. Súťažiaci nemôžu byť prihlásení vo viacerých kategóriách.

 Príbeh je možné prihlasovať do 4 kategórií: 

 • MAMA bojovníčka – silná a odhodlaná mama, ktorá zabojovala so svojím osudom a našla riešenie v ťažkej životnej situácii. Mama, ktorá je inšpiráciou vďaka svojej snahe zlepšiť život sebe a svojej rodine.
 • MAMA podnikateľka – šikovná mama, ktorej príbeh je spojený s úspechom v profesii. Potrebujeme vzory a potrebujeme ženy, ktoré budú pre nás všetky veľkou motiváciou.
 • MAMA influencerka – mama, ktorá svojím originálnym obsahom a osobným príkladom ovplyvňuje iné ženy cez sociálne siete.
 • Ocko roka – v špeciálnej kategórii dávame priestor aj mužom, pretože si to zaslúžia. Mnohí ostali s deťmi sami, alebo ich zaskočili nečakané okolnosti, s ktorými si však dokázali poradiť.
 • Špecifikácia zasielaných podkladov súťažiacich: Príbeh by mal mať priblžne 1800 znakov (vrátane medzier) word document a profilová fotografia musí byť vo formáte jpg a v minimálnom rozlíšení 300 dpi.

Účastník súťaže zaslaním príbehu do súťaže potvrdzuje, že:

 • je autorom prihlásených príbehov alebo príbehu vytvoreného nominujúcou osobou. Príbeh musí byť pravdivý.
 • je autorom fotografie, príp. má s autorom vysporiadané autorské práva a je oprávnený poskytnúť ich do súťaže a zverejniť ich v súlade s pravidlami.
 • disponuje právami k týmto príbehom a fotografiám.
 • má vysporiadané všetky práva s osobami, ktoré sú v príbehu spomenuté.
 • použitím príbehov alebo fotografie sa Prevádzkovateľ podľa týchto pravidiel zaväzuje, že nebudú porušené ani ohrozené práva tretích osôb.
 • účastník súťaže potvrdzuje, že všetky takto poskytnuté údaje do súťaže sú pravdivé. Zaslaním príbehu do súťaže, rovnako tak účasti v sms hlasovaní – tzn. odoslaním hlasu pre súťažiaceho – akceptuje súťažiaci/hlasujúci tieto pravidlá súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Účastník Súťaže berie na vedomie, že spoločnosť ORBIS IN s.r.o., bude spracovávať ako Organizátor Súťaže a Správca osobné údaje účastníkov Súťaže v rozsahu a za podmienok uvedených v informácii o spracovaní osobných údajov a GDPR.
 • Prevádzkovateľ má časovo neobmedzenú licenciu na použitie zaslaných príbehov a fotografií bez územného obmedzenia, a to najmä (nie však výhradne) formou uverejnenia v tlačených a internetových médiách Prevádzkovateľa, na ich profiloch na sociálnych sieťach či v mobilných službách a multimédiách produkovaných Prevádzkovateľom, a to v súvislosti s informovaním o Súťaži.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený zo súťaže vyradiť účastníka súťaže, resp. jeho príbeh, ktorý:
 • nezodpovedá zadanej téme súťaže, nie je pravdivý
 • je v rozpore s dobrými mravmi
 • by mohol poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa alebo dobré meno tlačených a internetových médií vydávaných Vyhlasovateľom
 • nebol zaslaný do súťaže na to oprávnenou osobou
 • u ktorého bol zistený podvod pri hlasovaní či nedodržaní iných podmienok súťaže
 • uzná za nevhodný bez uvedenia dôvodu
 • o tom, či prihlásený príbeh vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje výhradne Vyhlasovateľ Súťaže.

Harmonogram súťaže:

 • 1.5. – 30. 6. 2024 spustenie možnosti prihlasovania príbehov cez prihlasovací formulár na stránke www.mamaroka.sk
 • 30.6.2024 ukončenie prihlasovania príbehov
 • 1.7. – 31. 7. 2024 spracovanie a vyhodnocovanie príbehov - vydavateľstvo ORBIS IN, s.r.o. vyberie 4 najzaujímavejšie príbehy do finále v každej kategórii a uverejní ich na stránke www.mamaroka.sk
 • 1.8. – 30. 09. 2024 sms hlasovanie pre verejnosť
 • 1.10 - 4.10.2024 vyhodnotenie sms hlasovania – cena verejnosti

Zároveň hlasovanie odbornej poroty zloženej z ambasádorov, zástupcov partnerov a zástupcov redakcie časopisu MAMA a ja - výber víťazov každej kategórie, výber ABSOLÚTNEJ VÍŤAZKY.

GALAVEČER – finále Súťaže. Slávnostné vyhlásenie víťazov Súťaže a odovzdanie cien – 3.10.2024

 • Z prihlásených súťažiacich mamičiek/oteckov (ďalej len ako „súťažiaci“) spĺňajúcich Podmienky Súťaže, vyberie Vyhlasovateľ na základe kritéria pútavosti súťažného príbehu 4 finalistov v každej kategórii a uverejní ich na stránke Vyhlasovateľa: mamaroka.sk.
 • CENA VEREJNOSTI bude oznámená prostredníctvom Technického Prevádzkovateľa spoločnosti A-SMS. Túto cenu získava súťažiaca/súťažiaci všetkých kategórií s najvyšším počtom zaslaných SMS počas trvania hlasovania. Finančný výnos z SMS hlasovania bude venovaný finalistovi kategórie Ocko roka 2023 a jeho rodine na rehabilitácie pre ich malého synčeka Paľka.

Odborná porota zložená z redakcie časopisu MAMA a ja, partnerov  a ambasádorov súťaže vyberie 1 víťazku z každej kategórie ako aj Hlavnú víťazku: Absolútnu MAMU ROKA 2024. Tieto budú vo finále aj slávnostne vyhlásené a odmenené. Okrem hlasov zohrá úlohu aj sila a výnimočnosť príbehu a osobnosti ako takej.

Ceny budú výherkyniam/výhercom odovzdané po vyhlásení výsledkov a to na finálovom Galavečere.

Finálový Galavečer sa uskutoční 3.10.2024, o jeho detailoch bude Vyhlasovateľ finalistov informovať prostredníctvom e-mailu riadne a v predstihu.

Súťažiaci postupujúci do finále súťaže budú o postupe informovaní e-mailom a telefonicky redakciou časopisu Mama a ja.

Vyššie uvedené fotografie súťažiacich budú uverejnené vo finále Súťaže 5.ročníka MAMA ROKA 2024, v tlačenej verzii časopisu MAMA a ja a na webových stránkach Súťaže www.mamaroka.sk, prípadne aj na ďalších webových stránkach či v tituloch Vyhlasovateľa.

Podmienkou k postupu do finále súťaže je uzatvorenie písomnej Dohody o účasti na finále medzi súťažiacim postupujúcim do finále a Vyhlasovateľom (účasť na finále je nevyhnutnou podmienkou pre ďalšiu účasť v súťaži). Účelom tejto Dohody je zabezpečenie osobnej prítomnosti súťažiacich. V prípade, že súťažiaci odmietne túto dohodu alebo neposkytne súčinnosť pri zverejnení príbehu a fotografovaní, je Vyhlasovateľ oprávnený súťažiacu/súťažiaceho z ďalšej účasti v Súťaži vylúčiť a na jej/jeho miesto nastúpi súťažiaca/súťažiaci, ktorá/ktorý sa umiestnil/umiestnila na nasledujúcom poradí za vylúčenými súťažiacimi.

Mená výhercov jednotlivých kategórií budú zverejnené po ukončení Súťaže na stránke Vyhlasovateľa www.mamaroka.sk, ako aj v časopise Mama a ja.

Všetci účastníci prihlásení do Súťaže vyhlasujú, že súhlasia s plným rozsahom a znením „Pravidlami Súťaže“ a so spracovaním osobných údajov a GDPR.

Účasť v Súťaži je bezplatná.

 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať ustanovenia tohto Štatútu a jeho nové znenie, Podmienky a Pravidlá Súťaže, dobu jej trvania, termín uskutočnenia jednotlivých častí súťaže, výhru kedykoľvek v priebehu súťaže a je oprávnený kedykoľvek súťaž počas jej priebehu ukončiť. Vyhlasovateľ tieto zmeny zverejní na internetovej stránke Súťaže (webovom sídle Vyhlasovateľa) mamaroka.sk.
 • Postavenie poroty, spôsob výberu finalistiek porotou a spôsob jej hlasovania, ako aj ďalšie náležitosti určuje výhradne Vyhlasovateľ.
 • Nad organizáciou, priebehom, vyhlasovaním výsledkov a súvisiacimi podujatiami a sprievodnými aktivitami vykonáva dohľad riaditeľ Súťaže, ktorý zastupuje Vyhlasovateľa navonok vo veciach týkajúcich sa Súťaže a v rozsahu určenom Vyhlasovateľom.
 • Súťažné kategórie pre príslušný súťažný ročník určí Vyhlasovateľ Súťaže pred vyhlásením daného súťažného ročníka.
 • Výherkyňou/výhercom súťažného ročníka v príslušnej kategórii môže byť len účastníčka Súťaže spĺňajúca podmienky účasti stanovené týmto Štatútom. Výherkyňou sa stáva vyhlásením výsledkov daného súťažného ročníka.
 • Podmienkou ocenenia a výhry v Súťaži je trvanie splnenia podmienok účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu v deň vyhlasovania výsledkov daného súťažného ročníka. Ocenenie a výhra nemôže byť udelená finalistke, ktorá v deň vyhlasovania výsledkov súťažného ročníka už nespĺňa podmienky v zmysle tohto Štatútu.
 • O vecných výhrach pre príslušný súťažný ročník rozhoduje Vyhlasovateľ. Vecné výhry zo Súťaže nie je možné v zmysle ust. § 845 a § 846 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať, ani za ne žiadať inú protihodnotu, alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
 • Ocenenie, vecné a peňažné výhry a ani účasť v súťaži nie sú súdne vymáhateľné. Na výhru nevzniká účasťou v súťaži právny nárok a ocenenie ani vecná výhra nemôže byť vymenená za hotovosť.
 • Ocenené finalistky súťažného ročníka budú o výsledkoch súťažného ročníka a o udelených vecných výhrach upovedomené spôsobom, ktorý vopred určí a oznámi Vyhlasovateľ.
 • Vecné výhry budú oceneným finalistkám odovzdané buď osobne v deň vyhlásenia výsledkov daného súťažného ročníka alebo iným spôsobom, ktorý vopred určí a oznámi Vyhlasovateľ. Ocenená finalistka nemôže výhru previesť na tretiu osobu.
 • Zdaňovanie výhier Súťaže sa riadi zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.
 • Účastníčky daného súťažného ročníka poskytnutím súhlasu s ich účasťou v Súťaži v zmysle bodu 7. tohto Štatútu udeľujú Vyhlasovateľovi v zmysle ust. § 12 a nasl. Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a zverejnením, resp. šírením ich podobizní, obrazových snímok, a obrazových a zvukových záznamov ich osoby, ako aj súhlas so zverejnením ich mena, priezviska, veku a adresy na účely Súťaže a všetkých aktivít Vyhlasovateľa s ňou spojených. Vzhľadom na charakter Súťaže bez udelenia súhlasu v zmysle tohto bodu účasť účastníčky v Súťaži nie je možná. Súhlas v zmysle tohto bodu Štatútu sú účastníčky Súťaže povinné poskytnúť Vyhlasovateľovi aj písomne.
 • Účastníčky daného súťažného ročníka poskytnutím súhlasu s ich účasťou v Súťaži v zmysle bodu 7. tohto Štatútu udeľujú Vyhlasovateľovi súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) so spracúvaním osobných údajov o ich osobách, a to v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa pobytu pre účely Súťaže a všetkých aktivít Vyhlasovateľa s ňou spojených (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“). Vzhľadom na charakter Súťaže bez udelenia Súhlasu so spracúvaním osobných údajov účasť účastníčky v Súťaži nie je možná. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sú účastníčky Súťaže povinné poskytnúť Vyhlasovateľovi aj písomne. Spracúvanie osobných údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb.
 • Poskytnutie nepravdivých údajov a/alebo informácií zo strany účastníčky/účastníka Súťaže má za následok vylúčenie účastníčky/účastníka zo Súťaže a/alebo stratu, resp. odňatie získaného ocenenia a vecných výhier.
 • Účastníčky/účastníci Súťaže sa zaväzujú poskytnúť Vyhlasovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na marketingové, propagačné a informačné aktivity Vyhlasovateľa súvisiace so Súťažou, vrátane sprievodných aktivít a podujatí v zmysle bodu 7. tohto Štatútu, a to aj pred alebo po vyhlásení výsledkov daného súťažného ročníka. V prípade porušenia tohto záväzku môžu účastníčky Súťaže podľa rozhodnutia Vyhlasovateľa stratiť možnosť účasti na Súťaži, resp. v prípade aktivít uskutočňovaných po vyhlásení výsledkov Súťaže stratiť ocenenie a/alebo vecnú výhru s ním spojenú.
 • Finalisti Súťaže sú povinní po predchádzajúcej výzve Vyhlasovateľa zúčastniť sa slávnostného vyhlasovania výsledkov Súťaže, ak tak určí Vyhlasovateľ, alebo zabezpečiť za seba primeranú, Vyhlasovateľom akceptovateľnú náhradu, na ktorej sú povinní sa s Vyhlasovateľom vopred dohodnúť.
 • Účastníci Súťaže sa v priebehu trvania súťažného ročníka, ale aj po jeho skončení bez obmedzenia zaväzujú konať tak, aby neohrozovali a nepoškodzovali dobré meno Vyhlasovateľa Súťaže, partnerov a sponzorov Súťaže a ostatných účastníčky/účastníkov Súťaže. Konanie účastníčky/účastníkov Súťaže, ktoré je v rozpore s týmto Štatútom a/alebo s dobrými mravmi, zakladá nárok Vyhlasovateľa na vylúčenie účastníčky/účastníka zo Súťaže alebo na odňatie získaného ocenenia vrátane vecnej výhry v prípade ocenenej účastníčky/oceneného účastníka, resp. finalistky/finalistu Súťaže.
 • Štatút rámcovo upravuje Súťaž bez časového obmedzenia jeho platnosti. Podrobnosti týkajúce sa konkrétneho súťažného ročníka Vyhlasovateľ zverejní úpravou bodu 7. „Pravidlá súťaže“ a na internetovej stránke mamaroka.sk v sekcii Pravidlá Súťaže.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Pravidlá Súťaže bez udania dôvodu.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže účastníkov, ktorí porušia tieto Pravidlá Súťaže a posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu Súťaže.
 • V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení Pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe výhradne Vyhlasovateľ.

Účastníčky/účastníci Súťaže účasťou na Súťaži zároveň vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu a zaväzujú sa ho dodržiavať.

Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie týmto právnym vzťahom.